Skip to main content

Mahamari Stotra

This type of stotra drew a special attention during Corona Mahamari (ॐ नमो भगवति महामारिके), it provides protection and grace of the Devi (नमो देवि महादेवि  सर्वशोकवशङ्करि । सर्वदा सर्वतो मह्यं  कृपां कुरु कृपामयि ).

॥ महामारी स्तोत्रम् ॥

देव्युवाच पुरा ब्रह्मा तु मां स्पृष्ट्वा समाहूया s ब्रवीद्वचः । शृणु मे वचनं पुत्रि कुरुष्वाद्याथ सादरम् ॥१॥
 कलौ जना दुराचारा राजानश्च तथाविधाः । अतो गत्वा भुवं देवि मृत्युरूपा भवाशु च ॥ २ ॥ 
परद्रव्यापहर्तारः परस्त्रीनिरताः सदा । देवस्वहरणे सक्ता ब्रह्मस्वहरणे नृप ॥३॥ 
तेषां दोषवशात्त्वं तु जनान् संहर नित्यशः । ब्रह्मणैवं समादिष्टा इन्द्राद्यैः सुरसत्तमैः ॥४॥ 
भुवं समागता तत्र  जनान् ज्ञात्वाऽथ पापिनः । राज्ञां दोषान्पुरस्कृत्य ग्रामे ग्रामे वराम्यहम् । 
तत्रापि पापिनो हत्वा पुनार्ग्रामान्तरं भजे ॥५॥ 
एवं देशानटित्वाऽहं सर्वान्संहृत्य वै जनान् । पुनर्गच्छामि सदनं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥६॥ 
एवं मदागमं ज्ञात्वा बुद्धिमान्पुण्यकृन्नरः । विचार्य शास्त्रतो नित्यं जागरूको भवेदलम् ॥७॥
 पतन्ति मूषिका यत्र नृत्यति विरमन्ति च । तद्  गृहं तत्क्षणं त्यक्त्वा सकुटुम्बो वने विशेत् ॥८॥ 
तत्र शान्ति प्रकुर्वीत  महादेव्याः समीरिताम् । जपित्वा च महामन्त्रं पठित्वा स्तोत्रमुत्तमम् ॥९॥ 
ॐ नमो भगवति महामारिके  मृत्युरूपिणि सकुटुम्बम् मानव स्वाहा ।
 वने जलाशयं  गत्वा ऊर्ध्व बाहूरधोमुखः । वीरासने चोपविश्य जपेन्मत्र सहस्रशः ॥१०॥ 
संस्थाप्य प्रतिमा तत्र धूपदीपोपहारकैः । विधिवत्पश्चाज्जुहुयात्प्रत्यहं नरः | 
हरिद्राचूर्णमिश्रेण चित्रानेनैव संयुत: | समिद्भि: खादिरैर्भक्त्या ब्राह्मणैश्च  समन्वितः ॥१२॥ 
पत्नी पुत्रात्म भ्रित्येश्च   जुहुयादनुवासरम् । होमान्ते च  पठेन्नित्यं स्तोत्रमेतज्जितेन्द्रियः ॥१३॥ 
नमो देवि महादेवि  सर्वशोकवशङ्करि । सर्वदा सर्वतो मह्यं  कृपां कुरु कृपामयि ॥१४॥
मेरौ  कैलासशिखरे हेमाद्रौ  गन्धमादने । नित्यप्रियकृतावासे मद्यमांसबलिप्रिये ॥१५॥ 
महा सैन्यसमायुक्ते  सर्वप्राणिविहिंसके । सर्वाभिचारिके देवि सर्वं त्वं रक्ष सर्वदा ॥१६॥ 
यत्र कुत्र स्थले वापि यस्मिन् कस्मिन् यदा कदा । रक्ष मां  रक्ष मां देवि सपुत्रपशुभृत्यकम् ॥१७॥ 
मागल्यं मंगलं देहि महामाङ्गलदायिनि । लोकानामभये सर्वमङ्गले मंगलप्रिये ॥१८॥ इ
ति स्तुत्वा महादेवीं  भक्तिभावेन संयुतः । भुन्जीत स्वजनैर्युक्तो देवीं तां मनसा स्मरन् ॥१९॥ 
यदा स्वगृहचैत्येषु  ध्वांक्षरावो भवेन्मुहु: । काकशान्तिम्  ततः कृत्वा   ग्रहं गन्तुपक्रमेत् ॥२०॥ 
सुमूहुर्ते सुनक्षत्रे स्वलंकृत्य ततो गृहम् । ब्राह्मणै  र्बंधुभि:  सार्थं संविशेद्गृहमात्मनः ॥२१॥ 
स्वस्तिवाचन विप्रेभ्यः शान्तिसूक्तोक्तिपूर्वकम् । दक्षिणां च हिरण्यादि दद्याच्छाढय विवर्जितः ॥२२॥ 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा च देवीं तां प्रार्थयेद्गृहे । गच्छ गच्छ महादेवि स्वस्थानं मङ्गलं कुरु ॥२३॥ 
एवं कृत्यविधानेन मारिकाशान्तिरुत्तमा । जायते नाऽत्र सन्देहः सत्यं सत्यं समीरितम् ॥२४॥ 
इत्येतत्कथितं देव्या देवेभ्यः स्वात्मसम्भवम् । माहात्म्यं पठितं येन सोऽपि माङ्गल्यमाप्नुयात् ॥२५॥ 
लिखितं पुस्तकं यस्य गृहे तिष्ठति सर्वदा । तस्य मारीभयं नास्ति सत्यं सत्यं मयेरितम् ॥२६॥ 
पुस्तकं पूजयेद्यस्तु श्रद्धया परया मुदा । सोऽपि माङ्गल्यमाप्नोति इहाऽमुत्र परां गतिम् ॥२७॥ 
सर्व त्यक्त्वा साधये देवीं यत्नैर्धनैरपि । स्तोष्यन्ति परया भक्त्या सर्वकामार्थसिद्धये ॥२८॥ 
विडाला यत्र नश्यन्ति यत्र नश्यन्ति मूषिकाः । स्थानं तं तु परित्यज्य स्थानशून्यं च कारयेत् ॥२९॥  

॥ इति महामारीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Comments

Popular posts from this blog

Golden Rule Of Three Years To Get Success

Give yourself completely to whatever you like for three years -- let it be your career, business, health or any other thing of life. Why three years, exactly? Because what is the advantage of sticking to something which isn't giving any result. Time is precious, don't waste if the results aren't coming. Why not less than three years? If we spread these three years for success, we can assume first year is dominated by getting knowledge of the field, second year dominated by execution, and the third year comes the maturity where knowledge and experience of execution strike for success.  As an exeption we can stretch these three years into five or six years -- only when there are uncontrollable issues like of health or circumstantial issues.

Name List Of 64 Yogini / चौँसठ योगिनी

It is a list of 64 Yogini, if you want these names in Stotra form you can get from another post of this blog. These names are very useful for doing, Jaap, Puja, Tarpan, and Havan. These names are also used in making 64 Yogini Yantra in which there are 64 squares and in each square, name of each Yogini is written, then everyday worship of this Yantra starts.  For Pujan (Poojan): ओं ---------- देव्यै पूजियामि नम: ! (e.g., ओं गजानना देव्यै पूजियामि नम: ! ) For Tarpan: ओं ---------- देव्यै  तर्पयामि नम: ! (e.g., ओं गजानना देव्यै  तर्पयामि नम: !) Together Pujan+Tarpan: ओं ---------- देव्यै   पूजियामि / तर्पयामि नम:: ! (e.g., ओं गजानना देव्यै   पूजियामि / तर्पयामि नम:: ! ) For Jaap : ओं ---------- देव्यै नम:! (e.g., ओं गजानना देव्यै नम:!) For Havan:  ओं ---------- देव्यै स्वाहा ! (e.g., ओं गजानना देव्यै स्वाहा !) Note: in the empty space ( ---------- ) you can fill the name of each yogini for each time. List of 64 Yogini / चौँसठ योगिनी For better readability I put this list in four parag

108 Names Of Shri Surya From Mahabharata

Surya (Sun) is the most important planet as well as a deity. Worshiping Surya increases prana-shakti (life-force), it rays destroy many diseases and it is the biggest source of never ending energy. There is a Strota, called Surya-Kavach, it is chanted for protection, as a deity his protection is very strong — remember the case of Karna in Mahabharata, he was invincible due to Surya-Kavach. This Surya-Kavach wasn’t as it is shown in movies, it was a Mantrik protection which Karna had and on Indra request he promised not to use it in the war. We take note of popular deities, but Surya as a deity is not lesser than others — though there are less Sanskrit literature on Surya (as I know), but whatever it is, like Surya Kavach and Aditya Hriday Strota, I think, is very potent. English Name | हिंदी नाम 1) Om Suryaay Namah | ॐ सूर्याय नम: 2) Om AryMane Namah | ॐ अर्यमणे नम:

Mantra To Remove Poverty & Attract Lakshmi On Diwali

 Here are few things that previous generations used to do on Diwali. Mantra to remove poverty: This mantra is often chanted to beat away the poverty from the home. This is ritualistic where people imagine “poverty” and other kinds of negativity are going away and home is getting purer and cleaner to attract goddess Lakshmi. काने भेड़े दुखदायी दरिद्र तू मेरे घर से जा अब भाग ॥ देवी भगवती लक्ष्मी आई, तज घर मेरा और जा भाग ॥ डंडा बजाऊ मार लगाऊ नहीं तो जा अब भाग ॥ लक्ष्मी जी का वास हो गया मेरे यहाँ, तेरा नहीं निस्तार ॥ Mantra to attract Lakshmi:

Devi Lalita Vrat & Puja Vidhi

 This festival is celebrated on Bhadon Vadi Chhath. It is for Devi Lalita, this day she is worshiped. Women worship Devi Lalita by Vrat and Puja, ‘coz they want to see the Goddess as their friend. And as a friend Devi is supposed to solve their problems of life and fulfil other genuine wishes. गंगा द्वारे कुशावंते विल्वके नील पर्वते ॥ स्नात्वा कनखले देवि हरं लब्धवतीं पतितं ॥ ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी ॥ अनंतं देहि सौभाग्यम मह्यं तुम्भ नमोनमः:॥ In her worship, above stotra is chanted which means — हे देवी ! आपने गंगाद्वार, विल्वक, नीलपर्वत एवं कनखल इत्यादि पवित्र तीर्थो में स्नान कर भगवान शंकर को पति के रूप में वरण किया है, हे सौभाग्यदायिनी देवी ललिता आपको नमस्कार करता हूँ (करती हूँ ) ।

Shri Janaki Navami Vrat & Sita Anupras

 Sita is also known as Janaki, her festival that is Janaki Navami comes on Falgun Sudi Navami. This day is her birthday and she is worshiped, इस दिन सीताजी को समस्त पूजा सामग्री से पूजा कर सुहाग की वस्तुओ से उनका श्रृंगार करना चाहिए जैसे की बिंदी, मेहँदी, चूड़ी, काजल, लिपस्टिक, महावर, इत्यादि। ऐसा कहा जाता है की सुहाग की वस्तुओ से पूजा करने पर पूजा करने वाली महिलाओ का भी सुहाग बना रहता है। I think she should be worshiped with Ram, Lakshman & Hanuman ji, ‘coz she likes them a lot. Double Benefit

Organising the mind and creating something wonderful

 I work from home as many people do. When I get up in the morning, I often get confused either to take a bath, a walk, watch tv — or do my work. And when I open my PC, still there are so many things: backing up files, mainly databases, managing usernames and passwords, reading emails, and there is always a chance to get lost in social media, facebook, twitter and other things. After an hour or two, I find that I’ve messed up everything. But this must not go everyday….. So I need to use a willpower? Kind of motivation, inspiration that I need to do only prioritise work: what is important, first; second important, second; third important, third; and so on. But in my case, will power often fails — it makes me inflexible, arrogant, dry of ideas and playfulness. And I find myself just doing nothing, it's just willpower and determination that break my back.

10 Names Of Shri Batuk Bhairav From Agam Rahasya

These ten names of Shri Batuk Bhairav from Agam Rahasya are in stotra form. please check below. If you worship Shri Batuk then these name stotra should be learned by heart. Without remembering and worshiping Him no Chandi / Durga Puja gets completed 'coz He is the Ang Devta of Devi. He is supposed to be pleased easily and protects our family, home and belongings.  अद्याद्यो हेतुबटुको द्वितीयो बटुक स्मृतः । त्रिपुरान्तक बटुकस्तृतीयः परिकीर्तितः ।। वह्निवेताल बटुकश्चतुर्थः कीर्तितः शिवेन अथाग्निजिह्वबटुक पञ्चमः परिकीर्तितः ।। श्रीकालबटुकस्तद्वत् करालबटुकस्तथा । तथैकपाद बटुकः श्री भीमबटुकस्तथा ।।  त्रैलोक्य बटुकश्चैव श्री सिद्धबटुकस्तथा । दश वै बटुका ख्याताः सर्व सिद्धि प्रदायकाः ।।