Skip to main content

Shri Rudra (Shiv) Trishati Stotra Of 300 Names

In Shri Rudram there are 11 Anuvakas, below 300 names of Shri Rudra (Shiva) come from 2nd Anuvak to 9th Anuvak. You may find in Rudrastadhyayi, Pancham Adhyay, from Shlok 17 to Shlok 46. 

Note: 1st Anuvak is normally used for Pujan/Abhishek (It is also in Rudrastadhyayi, Pancham Adhyay,  from Shlok 01 to Shlok 16).

Chanting / Path of below names gives special benefits during Maha-Shivratri, 'coz this Ratri (night) energy of Lord Shiva is awakened. Also it gives immense benefit during Shravan Maas days. Try to chant them 108 times in the night of Maha-Shivaratri and notice change in energy level, from less to more.

2nd Anuvak

 नमो हिर॑ण्यबाहवे सेना॒न्यै दिशां च॒ पत॑ये नमो । नमो॑ वृक्षेभ्यो॒ हरि॑केशेभ्यः पशूनां पत॑ये॒ नमो॒ नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो  नमो॑ बभ्तुशायं विव्याधिने ऽन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायो पवीतिनै पुष्टानां पतये नमो नमो॑ भवस्य॑ हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्रायर्यातताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सुतायाहन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये
वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणै वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नौ भुवंतयै वारिवस्कृ तायौषधीनां पत॑ये नमो नम उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्वनां पतये नमः।।

3rd Anuvak

नमः सह॑मानाय निव्याधि न॑ आव्याधिनीनां पत॑ये नमो नमः ककुभाय॑ निषङ्गिणै स्तेनानां पतये नमो नमौ निषङ्गिणं इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवश्चते स्तायूनां पतये नमो नमो॑ निचेरर्वे परिचराया रण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो "जिघा (ग़म/गुम) सद्भ्यो" मुष्णतां पतये नमो नमौऽसिमद्भ्यो नक्तंचरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणै गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्य॑श्य वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदर्धानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छेद्भ्यो विसृजद्भ्य॑श्च वो नमो नमोऽस्य॑द्भ्यो विध्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धाव॑द्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽ श्वपतिभ्यश्च वो नमः ।। 

4th Anuvak 

नम॑ आव्याधिनी॑भ्यो विविध्य॑न्तीभ्यश्च वो नो नम "उगणभ्यस्तृ (ग़म/गुम) ह॒तीभ्य॑श्च" वो नमो नमो॑ गृत्सेभ्यौ गृत्सर्पति भ्यश्च वो नमो नमो व्राति॑भ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नौ गणेभ्यौ गणप॑तिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो॑  महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्य॑श्च वो नमो नमो॑ रथिभ्यो ऽर्थेभ्य॑श्च वो नमो नमो रथैभ्यो॒ रथंपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्य॑श्च वो नमो नमः क्षत्तृभ्य॑: संग्रहीतृभ्य॑श्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्य॑श्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारैभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टैभ्यो निषादेभ्य॑श्च वो नमो नम॑ इषुकृद्ध्यर्थ्यो धन्वकृद्भ्य॑श्च वो नमो नमो॑ मृगयुभ्यः श्वनिभ्य॑श्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः ।। 

5th Anuvak

नमो॑  भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो॑ गिरिशायं च शिपिविष्टाय च नमो॑ मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो॑ हस्वाय॑ च वामनाय च नमो॑ बृहते च वर्षीयसे च नमो॑ वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमायं च नम॑ आशवै चाजिराय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नम॑ ऊर्स्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्या॑य च ।।

6th Anuvak

नमो॑ ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो॑ मध्यमाय॑  चापगल्भाय॑ च नमो॑ जघन्याय च बुध्र्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चाऽवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय॑ च प्रतिश्रवाय॑ च नम॑ आशुषैणाय चाशुस्थाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो॑ वर्मिणै च वरूथिनै च नमो॑ बिल्मिनै च कव॒चिनै च नमः श्रुताय॑ च श्रुतसेनायं च ।। 

7th Anuvak

नमों दुन्दु भ्याय चाहनन्याय च नमों धृष्णवे  च प्रमृशाय॑  च नमों दूताय॑ च प्रहिंताय च नमों निषङ्गिणै चेषुधिमर्ते च नम॑स्तीक्ष्णेषवे चायुधिनै च नमः स्वायुधाय॑ च सुधन्व॑ने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमों नाद्याय च वैशन्ताय॑ च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम॑ ईध्रियाय चातप्याय च नमो वात्याय च रेष्मियाय  च नमों वास्तव्याय च वास्तुपाय च ।। 

8th Anuvak

ओं नमः सोमाय च रुद्रायं च नम॑स्ताम्राय॑ चारुणाय॑ च नमः शङ्गायं च पशुपतये च नम॑ उग्रायं च भीमाय च नमों अग्रेवधार्य च दूरेवधाय च नमों हन्त्रे च हनीयसे च नमों वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नम॑स्तता॒राय॒ नम॑श्शंभवे॑ च मयोभवें च नमः शङ्करायं च मयस्कराय॑ च नमः शिवाय॑ च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय चावार्यार्य च नमः प्रतरंणाय चोत्तरंणाय च नम॑ आतार्याय चालाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च ।। 

9th Anuvak

नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः कि (ग़म/गुम) शिलाय॑  च क्षयणाय च नमः कपर्दिनै च पुलस्तयै च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमों हृदय्याय च निवेष्प्याय च नमः पासव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम॑ ऊर्व्याय  च सूर्य्याय च नमः पर्ण्याय  च पर्णशद्याय॑ च नमो॑ ऽपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम॑ आख्खिदते च प्रख्खिदते च नमो वः किरिकेभ्यो "देवाना (ग़म/गुम हृदयेभ्यो" नमो॑ विक्षीणकेभ्यो नमो॑ विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः ॥ 

I'm trying my best to make it error free but Vedic Sanskrit isn't that easy. If you find any mistakes pls write in comment. I don't know how to type this word "(ग़म/गुम)" so I wrote as it comes in pronunciation. I may check it again and again, until it becomes error free.

Comments

Popular posts from this blog

Golden Rule Of Three Years To Get Success

Give yourself completely to whatever you like for three years -- let it be your career, business, health or any other thing of life. Why three years, exactly? Because what is the advantage of sticking to something which isn't giving any result. Time is precious, don't waste if the results aren't coming. Why not less than three years? If we spread these three years for success, we can assume first year is dominated by getting knowledge of the field, second year dominated by execution, and the third year comes the maturity where knowledge and experience of execution strike for success.  As an exeption we can stretch these three years into five or six years -- only when there are uncontrollable issues like of health or circumstantial issues.

Name List Of 64 Yogini / चौँसठ योगिनी

It is a list of 64 Yogini, if you want these names in Stotra form you can get from another post of this blog. These names are very useful for doing, Jaap, Puja, Tarpan, and Havan. These names are also used in making 64 Yogini Yantra in which there are 64 squares and in each square, name of each Yogini is written, then everyday worship of this Yantra starts.  For Pujan (Poojan): ओं ---------- देव्यै पूजियामि नम: ! (e.g., ओं गजानना देव्यै पूजियामि नम: ! ) For Tarpan: ओं ---------- देव्यै  तर्पयामि नम: ! (e.g., ओं गजानना देव्यै  तर्पयामि नम: !) Together Pujan+Tarpan: ओं ---------- देव्यै   पूजियामि / तर्पयामि नम:: ! (e.g., ओं गजानना देव्यै   पूजियामि / तर्पयामि नम:: ! ) For Jaap : ओं ---------- देव्यै नम:! (e.g., ओं गजानना देव्यै नम:!) For Havan:  ओं ---------- देव्यै स्वाहा ! (e.g., ओं गजानना देव्यै स्वाहा !) Note: in the empty space ( ---------- ) you can fill the name of each yogini for each time. List of 64 Yogini / चौँसठ योगिनी For better readability I put this list in four parag

108 Names Of Shri Surya From Mahabharata

Surya (Sun) is the most important planet as well as a deity. Worshiping Surya increases prana-shakti (life-force), it rays destroy many diseases and it is the biggest source of never ending energy. There is a Strota, called Surya-Kavach, it is chanted for protection, as a deity his protection is very strong — remember the case of Karna in Mahabharata, he was invincible due to Surya-Kavach. This Surya-Kavach wasn’t as it is shown in movies, it was a Mantrik protection which Karna had and on Indra request he promised not to use it in the war. We take note of popular deities, but Surya as a deity is not lesser than others — though there are less Sanskrit literature on Surya (as I know), but whatever it is, like Surya Kavach and Aditya Hriday Strota, I think, is very potent. English Name | हिंदी नाम 1) Om Suryaay Namah | ॐ सूर्याय नम: 2) Om AryMane Namah | ॐ अर्यमणे नम:

Devi Lalita Vrat & Puja Vidhi

 This festival is celebrated on Bhadon Vadi Chhath. It is for Devi Lalita, this day she is worshiped. Women worship Devi Lalita by Vrat and Puja, ‘coz they want to see the Goddess as their friend. And as a friend Devi is supposed to solve their problems of life and fulfil other genuine wishes. गंगा द्वारे कुशावंते विल्वके नील पर्वते ॥ स्नात्वा कनखले देवि हरं लब्धवतीं पतितं ॥ ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी ॥ अनंतं देहि सौभाग्यम मह्यं तुम्भ नमोनमः:॥ In her worship, above stotra is chanted which means — हे देवी ! आपने गंगाद्वार, विल्वक, नीलपर्वत एवं कनखल इत्यादि पवित्र तीर्थो में स्नान कर भगवान शंकर को पति के रूप में वरण किया है, हे सौभाग्यदायिनी देवी ललिता आपको नमस्कार करता हूँ (करती हूँ ) ।

Mantra To Remove Poverty & Attract Lakshmi On Diwali

 Here are few things that previous generations used to do on Diwali. Mantra to remove poverty: This mantra is often chanted to beat away the poverty from the home. This is ritualistic where people imagine “poverty” and other kinds of negativity are going away and home is getting purer and cleaner to attract goddess Lakshmi. काने भेड़े दुखदायी दरिद्र तू मेरे घर से जा अब भाग ॥ देवी भगवती लक्ष्मी आई, तज घर मेरा और जा भाग ॥ डंडा बजाऊ मार लगाऊ नहीं तो जा अब भाग ॥ लक्ष्मी जी का वास हो गया मेरे यहाँ, तेरा नहीं निस्तार ॥ Mantra to attract Lakshmi:

Organising the mind and creating something wonderful

 I work from home as many people do. When I get up in the morning, I often get confused either to take a bath, a walk, watch tv — or do my work. And when I open my PC, still there are so many things: backing up files, mainly databases, managing usernames and passwords, reading emails, and there is always a chance to get lost in social media, facebook, twitter and other things. After an hour or two, I find that I’ve messed up everything. But this must not go everyday….. So I need to use a willpower? Kind of motivation, inspiration that I need to do only prioritise work: what is important, first; second important, second; third important, third; and so on. But in my case, will power often fails — it makes me inflexible, arrogant, dry of ideas and playfulness. And I find myself just doing nothing, it's just willpower and determination that break my back.

10 Names Of Shri Batuk Bhairav From Agam Rahasya

These ten names of Shri Batuk Bhairav from Agam Rahasya are in stotra form. please check below. If you worship Shri Batuk then these name stotra should be learned by heart. Without remembering and worshiping Him no Chandi / Durga Puja gets completed 'coz He is the Ang Devta of Devi. He is supposed to be pleased easily and protects our family, home and belongings.  अद्याद्यो हेतुबटुको द्वितीयो बटुक स्मृतः । त्रिपुरान्तक बटुकस्तृतीयः परिकीर्तितः ।। वह्निवेताल बटुकश्चतुर्थः कीर्तितः शिवेन अथाग्निजिह्वबटुक पञ्चमः परिकीर्तितः ।। श्रीकालबटुकस्तद्वत् करालबटुकस्तथा । तथैकपाद बटुकः श्री भीमबटुकस्तथा ।।  त्रैलोक्य बटुकश्चैव श्री सिद्धबटुकस्तथा । दश वै बटुका ख्याताः सर्व सिद्धि प्रदायकाः ।।

Twelve (12) Names Of Kashi (Varanasi)

 In India most people just know three names of (1) Kashi; two others — (2) Banaras, (3) Varanasi. But there are 12 more names too written in Skanda Puran; they are as followings: १) LolarKaay | लोलार्काय २) UttrarKaay | उत्तरार्काय ३) SambaditYaay | साम्बादित्याय ४) DrupadaditYaay | द्रुपदादित्याय ५) MayukhaditYaay | मयूखादित्याय ६) KhaKholkaditYaay | खखोल्कादित्याय ७) ArunaditYaay | अरुणादित्याय ८) VradhaditYaay | वृद्धादित्याय १०) KeshwaditYaay | केशवादित्याय ११) VimladitYaay | विमलादित्याय १२) YamaditYaay | यमादित्याय